FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ Veri sorumlusu sıfatını haiz Fibabanka Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Fibabanka”) olarak siz çalışan adaylarımıza ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin siz çalışan adaylarımıza yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
  1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri
Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz (“kişisel verileriniz”) Şirketimiz tarafından, iş başvurusu sürecinde ve işe alım sürecinde elektronik, sözlü veya yazılı olarak fiziki veya elektronik ortamlarda aşağıdaki Tablo-1’deki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni, işlenen kişisel verilerinize yönelik olarak kanunda öngörülen hukuki sebepleri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bankamızca işlenecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir. Tablo-1
İşlenme Amaçları Kişisel Veri Hukuka Uygunluk Sebepleri
Adayların iş başvurusunda bulunmaları ve bu başvuruların bir havuzda toplanması ve değerlendirilmesi ·   Kimlik bilgisi (isim, soy isim, TCKN, doğum tarihi, anne-baba adı, imza, özel güvenlik kimlik kartı) ·   İletişim bilgisi (telefon numarası, adres, e-posta adresi) ·   Mesleki deneyim (referanslar, referansların yorumları, öğrenim durumu, iş tecrübesi bilgileri, yabancı dil düzeyi, sertifika ve kurs bilgileri) ·   Görsel ve işitsel kayıtlar (fotoğraf) ·   Özlük bilgisi (askerlik durumu) ·   Diğer (maaş beklentisi, yan hak beklentisi, CV’de adayın kendi inisiyatifi doğrultusunda belirttiği diğer bilgiler) Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5/2 (f))
Aday ile işe alım sürecinde iletişim kurulması ·   İletişim bilgisi (telefon numarası, e-posta adresi) Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5/2 (f))
İş başvurusunda bulunan adaylara teknik yetenek testi uygulanması ·   Kimlik bilgisi (isim, soy isim) ·   İletişim bilgisi (e-posta adresi) ·   Görsel ve işitsel kayıtlar (ses/video kaydı) ·   Diğer (Teknik yetenek testi sonuçları Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md.5/2(ç))
Teklif aşamasına hazırlık yapılması ·   Kimlik bilgisi (isim, soy isim, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, anne-baba adı) ·   İletişim bilgisi (adres) ·   Finans bilgisi (KKB puanı, ödeme bilgisi, kredi bilgisi) ·   Diğer (eş bilgisi) Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5/2 (f))
Şube denetimlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında fiziki mutabakatların gerçekleştirilmesi ·   Görsel ve işitsel kayıtlar (kamera kayıtları) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md.5/2(ç))
  1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
  • Yurt İçi Aktarım
Şirketimiz yukarıda sayılan kişisel verilerinizi yurt içine aktarmamaktadır. 2.2.Yurt Dışı Aktarım Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda anılan amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri uyarınca aktarılmaktadır. Tablo-2
Aktarım Amacı Hukuka Uygunluk Sebebi Alıcı Grubu
Bilgi Teknolojileri bölümlerine yönelik gerçekleştirilen iş başvurularında adaylara teknik yetenek testi uygulanması Açık rıza (md. 9/1) Mercer
Şirketimiz, kişisel verilerinizi yukarıdaki amaçlar haricinde, açık rızanız alınmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacağını taahhüt eder.
  1. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesinin ardından kişisel verileriniz Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. Şirketimiz fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.
  1. Bilgi Edinme Hakkınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  1. Talepleriniz
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde https://www.fibabanka.com.tr/bilgi-toplumu-hizmetleri/kvkk-kapsaminda-basvuru-talepleri adresinde yer alan Online Form veya Kayıtlı E-Posta Sistemi yollarından biriyle Şirketimize başvurabilirsiniz. Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal fibabanka.kisiselveri@hs03.kep.tr adresinden Şirketimiz ile irtibata geçiniz. İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.  Güncellemeleri https://www.fibabanka.com.tr/ adresinden takip edebilirsiniz. Veri Sorumlusu Fibabanka Anonim Şirketi
Mersis numarası: 0209000780814852 Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli İstanbul/Türkiye E-posta: fibabanka.kisiselveri@hs03.kep.tr
     
fiba-focus-logo_W
Fibabanka-Black4

Bizimle İletişime Geçin!

Bizi Takip Edin!

Tüm Hakları Saklıdır Copyright © 2023 Fibabanka
Tüm Hakları Saklıdır
Copyright © 2023 Fibabanka Focus