Aydınlatma Metni

FİBABANKA A.Ş. FOCUS GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI KAPSAMINDA KATILIMCILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Fibabanka A.Ş. (“Fibabanka”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Fibabanka tarafından Focus Girişimcilik Programı’na katılımınız kapsamında elde edilen kişisel verileriniz;

 • Proje süresince yaşanan tüm gelişme ve bilgilendirmeler kapsamında bağlantının sağlanması ve anlık iletişimlerin yürütülmesi,
 • Fikirlerin incelenerek seçim komitesiyle değerlendirmeye tabi tutulması ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılması,
 • Çalışma takımlarının gönderilmesi,
 • Projenin geliştirilmesi sırasında bir iş birliği ve hizmet satın alma gibi kritik bir ihtiyaç olduğu durumlarda bunların 3. kişilerle paylaşımı

için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
 2. Toplanan kişisel verileriniz, yalnızca yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve meşru menfaatimiz kapsamında Fibabanka’nın hizmet aldığı danışmanlık şirketi ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara, iş ortaklarına, tedarikçilerine, grup şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve projenin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Fibabanka’nın çalıştığı özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde şartlar dahilinde aktarılabilecektir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Focus Girişimcilik Programı’na katılabilmeniz için yukarıda yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrimiçi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması vasıtasıyla e-posta veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Fibabanka tarafından 6698 sayılı Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Focus Girişimcilik Programı’na katılım, bu kapsamda Fibabanka ile sözleşme imzalanması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Sözleşme yapılması öncesinde veya sonrasında tarafınıza ait iletişim bilgilerini kayıt altına alarak, kimlik verilerinin (Kimlik verileri; ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası olmak üzere) güncellenebilmesi, yazılı ve sözlü ortamlarda tüm kayıt ve belgeleri oluşturulabilmesi.

 1. Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki uyum sürecinin yürütülmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması, sorgulanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

 

 1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak.

 

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

 

 1. Veri Sahiplerinin 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Hakları

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca işbu aydınlatma metninin kapsamında yer alan kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un yukarıda yer alan 11’inci sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi veri sorumlusu sıfatını haiz Fibabanka’ya iletebilirsiniz. Bu kapsamda, Fibabanka gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizi iletmeniz durumunda Fibabanka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Fibabanka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

fiba-focus-logo_W
Fibabanka-Black4

Bizimle İletişime Geçin!

Bizi Takip Edin!

Tüm Hakları Saklıdır Copyright © 2023 Fibabanka
Tüm Hakları Saklıdır
Copyright © 2023 Fibabanka Focus