Gizlilik ve KVKK Protokolü

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI PROTOKOLÜ

 

İşbu Gizlilik Protokolü (“Protokol”), Fibabanka A.Ş. (“Banka”) ile ……………. (“…………”) arasında Banka ve ……… ‘nın her türlü ticari ilişkileri tahtında hazırlanmış olup; Banka ve ……………… aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

 

Bu Protokol çerçevesinde, “Gizli Bilgi” terimi, Banka’nın, işinde kullandığı veya işi ile ilgili olan, (a) tüm iş ürünleri ile tüm bilgi, belge ve dokümanları, (b) Banka’nın araştırma veya geliştirme çalışmaları, buluşları; özel, teknik ve  ticari sırları, planları, istatistiki bilgileri, ticari programları, ürün veya pazarlama planları, bayi veya müşteri ilişkileri, müşteri bilgi ve sırları, mali işleri, hesapları, operasyonları veya işleriyle ilgili diğer teknik ve stratejik bilgileri (c) taraflar arasındaki sözleşmeye bağlı olarak işin niteliği gereği Banka’nın ………… ile paylaştığı her türlü bilgi, şifre ve dokümanları  (d)her türlü müşteri bilgileri ve gizli tutulan diğer tüm bilgiler ile üçüncü kişilere ait, Banka tarafından gizli tutulan bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yazılı /sözlü / görsel/ manyetik ortamdaveya herhangi bir şekilde …………’ya ulaşan bilgi, veri, grafik, formül, algoritma, süreç, dizayn, plan , proje, örnek, rapor, çalışan bilgileri, fikri ve sınai mülkiyet konusu teşkil eden her türlü haklar dahil olmak ve bun larla sınırlı olmamak üzere, her türlü bilgiyi ifade eder.  

 

  1. ……….., Banka’nın Gizli Bilgilerini gizli tutacak, Banka’ya sunacağı hizmet ve amaçların gerçekleştirilmesi haricinde kullanmayacaktır. …………….., bu bilgileri sadece Banka ile halen mevcut ve/veya gelecekte akdedeceği sözleşmelerin konusunu teşkil eden yükümlülüklerin ifasının gerektirdiği çalışmalarda ve bu çalışmaların gerektirdiği ölçüde ve sadece bu amaçla görevlendirilen çalışanlarının kullanımına açmayı kabul ve taahhüt eder. Bu Gizli Bilgileri bilmesi gereken çalışanları dışında hiç kimseye ifşa etmeyecek, Banka’ nın izni olmaksızın Banka’ ya ait bulunan ve her türlü tasarruf hakkı Banka’ ya ait olan bilgileri Banka’ nın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere açıklamayacaktır. …………, çalışanlarının burada zikredilen yükümlülüğe uymasını sağlamayı, Banka’nın yazılı onayı olmaksızın , herhangi bir gizli bilgiyi kurumun dışına çıkartmamayı,  kendilerine verilen işlerin ifası dışında kullanmamalarını ve kopyalamamayı temin etmeyi kabul ve taahhüt etmiş olup, çalışanları tarafından bu yükümlülüğe aykırı davranışlarda bulunulması halinde, bu olaydan dolayı kusursuz sorumluluğu bulunduğunu kabul eder. …………., Gizli Bilgileri kendi özel ve gizli bilgileri gibi korumalı ve aynı özeni göstermelidir.

 

  1. Yukarıda izah edilen şekilde bu bilgiye ulaşmış çalışanlarının ve gizli bilgiye ulaşmış olup da daha sonra şirketten ayrılmış olan kişilerin gizli bilgiyi üçüncü kişilere iletmesi veya kullanımına açmaları halinde …………………. sorumlu olmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

 

  1. Gizli Bilgiyi yetkili bir makamın talep etmesi halinde, ……..’nun Gizli Bilgiyi ifşa etmesi, ancak Banka’ya ihbarda bulunması ve Banka’nın yazılı onayını alması şartıyla mümkündür.

 

  1. ……….., kendi elemanları veya üçüncü şahıslar tarafından Gizli Bilgilere yönelik gerçekleştirilen veya güvenliği zedeleyen herhangi bir hadise, saldırı veya güvenlik ihlali vuku bulması durumunda, söz konusu olaydan bilgisi olur olmaz aynı anda önce sözlü olarak, akabinde ise aynı gün içerisinde yazılı olarak Banka’yı bilgilendirecektir.

 

  1. ……………,Banka’nın istemesi durumunda, verilmiş olan gizli bilgilerin artık ……………………’ nin sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekmemesi veya  işin sona ermesini takiben 7 (Yedi) iş günü içinde, Gizli Bilgi içeren veya Gizli Bilgilerle ilgili tüm materyal, doküman, kopya ve çoğaltmaları Banka’ya iade edecek ve ……………. elinde bulunan tüm materyal, doküman, kopya ve çoğaltmaların iade edildiğine ve bununla ilgili tüm materyali imha ettiğine dair …………… yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış yazılı bir beyan Banka’ya verilecektir.

 

  1. İşbu Protokolde yer alan hükümlerin ihlali  nedeni ile ………….., Banka’nın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları ve zarar bedeli kadar cezai şartı hiçbir ihbara ve yargı kararına gerek olmaksızın ödemeyi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Ayrıca, ihlale sebebiyet veren sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulacaktır.

 

  1. …………….. ve varsa taşeron ve tüm çalışanları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Sırların Saklanması” başlıklı 73. maddesi kapsamında sorumlu olduklarını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

………………….( veya “Veri İşleyen”) işbu protokol kapsamında ifa edeceği hizmete uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( ‘KVKK’) hükümleri ile uyumlu olacak şekilde kişisel verilerini işlediği gerçek kişilere  (“İlgili Kişi/ler”) karşı KVKK’nın 10.maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü madde hükmünün gerekliliklerine paralel şekilde yerine getirdiğini, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması durumunda KVKK’daki  istisnalardan birisine dayanılamaması sebebiyle rıza alınmasının gerektiği durumlarda İlgili Kişiler’in işleme faaliyetine ilişkin olarak bilgilendirilerek rızalarını aldığını, işlenen kişisel verilerin KVK’nın 6.maddesinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerden olması halinde bu verilerin işlenmesine yönelik KVKK’nın 6.maddesindeki işleme şartlarına riayet ettiğini ve bu verilere yönelik olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ek tedbirleri aldığını, saklamakta olduğu kişisel veriler bakımından basiretli bir tacir gibi hareket ettiğini, Banka’nın talimat ve yetkilendirmesi dışında üçüncü kişilerle veri paylaşımı gerçekleştirmeyeceğini, KVKK tarafından getirilen yükümlülüklere ve Banka’nın talimatlarına uygun hareket etmediği takdirde, Banka’nın bu kapsamda uğrayabileceği her türlü zararından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  …………………….. ,  işbu protokolün açıkça izin verdiği haller haricinde ve hizmet zorunlu kılmadıkça, veri sorumlusu olarak Banka’nın yazılı izni olmadıkça veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca yetkili idari veya adli makamlarınca hukuka uygun biçimde talep edilmedikçe kişisel verileri işlemeyecek, kullanmayacak veya ifşa etmeyecektir. Banka tarafından iletilen her türlü bilgi ve belgeleri (yedekleri ile birlikte) Banka’ nın yazılı talebini almasını takiben 15(on beş) iş günü içinde KVKK’nın 7.maddesinin 1. fıkrasına ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak geri döndürülemez şekilde imha etmekle yükümlüdür. ……………………………’ nin uymakla yükümlü olduğu KVKK başta olmak üzere kanuni gereksinimler nedeniyle sözkonusu bilgi ve belgelerin …………………. nezdinde saklanması zorunlu ise, bu durumu yazılı olarak Banka’ ya bildirir ve fakat tabii olduğu kanun sebebiyle saklama süresinin sona ermesini müteakip derhal, ayrıca Banka tarafından yazılı bir talep yapılmasına gerek olmaksızın, ilgili bilgi ve belgeleri imha eder. Yetkili idari veya adli makamların hukuka uygun talepleri karşısında veri paylaşılması gereken hallerde, …………….,  Banka’yı derhal durumdan haberdar edecek ve Taraflar’ın hukuki ve ticari menfaatleri açısında gerekli iş birliğinde bulunacaktır.

……………………. Banka’ nın yazılı izni olmaksızın hiçbir tanıtım faaliyetinde işbu anlaşmaya, aralarında ileride tesis edilecek başkaca bir anlaşma ya da ticari ilişkiye atıfta bulunmayacaktır.

Veri İşleyen hizmetin  ifasının kısmen veya tamamen devri dahil kişisel verileri 3.kişilere bir sözleşme kapsamında aktarmadan, başka şekilde yayınlamadan veya ifşa etmeden önce işbu protokol kapsamında veri sorumlusu olan Banka’nın yazılı rızasını alacaktır.

 

Gizli Bilgi ile ilgili hükümler bu Protokolün başlamasından önce ve sona ermesinden sonra da süresiz olarak ve aynen devam edecek ve bu husus ………….. çalışanları bakımından da aynen geçerli olacaktır.

 

İşbu Protokol, taraflar arasında ……………tarihinde iki nüsha olarak imzalanmış olup;imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

 

…………………                                                                                Fibabanka A.Ş.

 

fiba-focus-logo_W
Fibabanka-Black4

Bizimle İletişime Geçin!

Bizi Takip Edin!

Tüm Hakları Saklıdır Copyright © 2023 Fibabanka
Tüm Hakları Saklıdır
Copyright © 2023 Fibabanka Focus