Fibabanka Focus Muvafakatnamesi

MALİ HAKLARIN DEVRİNE İLİŞKİN DEVİR BEYANI VE MUVAFAKATNAME

İşbu Mali Hakların Devrine İlişkin Devir Beyanı ve Muvafakatname (“Muvafakatname”) kapsamında, çalışmakta olduğum Fibabanka A.Ş. (“Fibabanka”) nezdinde yürütülmekte olan Focus Projesi’ne (“Proje”) istinaden fikir eserleri de dahil olmak üzere Proje ile ilgili tüm faaliyetlerden doğan eser niteliğindeki tüm unsurlara ilişkin olarak aşağıda yer alan hususları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu Proje’nin konusu, Hak Sahibi (“Hak Sahibi”) tarafından üretilen fikrin Fibabanka bünyesinde ve ilgili sürecin sonunda, Fibabanka tarafından fikrin geliştirilmesi ve eser haline getirilmesi için oluşturulan Proje Ekibi (“Ekip”) ile beraber çalışılması olup Hak Sahibi ve Ekip Üyesi (“Üye”) sıfatıyla, fikrin Fibabanka bünyesinde ve ilgili sürecin sonunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“Kanun”) uyarınca eser niteliğini haiz bulunması durumunda işbu eseri/eserlere ilişkin mali haklarım ile manevi haklarımın kullanma yetkisini münhasıran Fibabanka’ya devredeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Muvafakatname konusu Proje kapsamında aşağıda içerikleri ayrıntılı olarak düzenlenen mali hakları hiçbir surette süre, sayı, yer ve içerik kısıtlaması olmaksızın, tüm dünya üzerinde ve tüm elektronik ve bilgisayar ortamları da dahil olmak üzere; Kanun uyarınca tespit, yayma, çoğaltma, temsil, işleme ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (yayın ve) umuma iletim hakkını münhasıran ve geri dönülmez bir şekilde Fibabanka’ya devrettiğimi kabul ve beyan ve taahhüt ederim. Proje konusu esere/eserlere ilişkin olarak Kanun’un 21. maddesi kapsamında işleme hakkını, 22. maddesi kapsamında çoğaltma hakkını, 23. maddesi kapsamında yayma hakkını, 24. maddesi kapsamında temsil hakkını ve 25. maddesi kapsamında umuma iletim hakkı ile Kanun’un 14. maddesi kapsamında umuma arz hakkını, Kanun’un 15. maddesi kapsamında adın belirlenmesi hakkını, Kanun’un 16. maddesi kapsamında eserde değişiklik yapılmasını engelleme hakkını ve Kanun’un 17. maddesi kapsamında eser sahibinin zilyed ve malike karşı haklarına istinaden manevi haklarının kullanma yetkisini süre, yer ve sayı bakımından sınırlandırılmamış olarak her türlü şekilde ve formatta pazarlama ile satış haklarını işbu fikrin Proje süreci sonrasında Kanun kapsamında eser niteliğini haiz olması durumunda münhasıran Fibabanka’ya devredeceğimi, her ne nam altında olursa olsun devirden kaçınmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Muvafakatname konusu Proje kapsamında eserin/eserlerin kendisinin veya benzerinin Fibabanka tarafından halihazırda kullanılıyor ve/veya geliştiriliyor olabileceği ya da başkaları tarafından Proje veya başka bir çalışma kapsamında Fibabanka’ya halihazırda sunulmuş olabileceğini, bu eserin/eserlerin Fibabanka tarafından Proje kapsamında geliştirilmesi/geliştirilmemesi ve kullanılması/kullanılmaması durumunda dahi Fibabanka’dan herhangi maddi veya manevi hak talebinde bulunmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Muvafakatname konusu Proje kapsamında süresi içinde teslim etmekle yükümlü olduğum eseri/eserleri teslim etmekten veya tamamlamaktan hiçbir surette kaçınamayacağımı, işbu Muvafakatname’nin Hak Sahibi ve Üye sıfatlarıyla Fibabanka’ya devrettiğim ve Kanun’da sayılan tüm mali hakları kapsadığını, işbu Muvafakatname’de yer alan devredilen tüm hakların/yetkilerin kullanılmasında Fibabanka’nın bizzat yetkili olduğunu, işbu Muvafakatname’nin yurt içinde ve/veya yurt dışında devlet daireleri, resmi ve/veya gayrı resmi tüm kurum, kuruluş ve makamlar nezdinde “muvafakatname”, “izin belgesi” veya hangi ad ile anılırsa anılsın taahhütname yerine geçtiğini ve Fibabanka’nın tüm bu hususlarda münhasıran ve tam yetkili olduğunu, ayrıca işbu Muvafakatname’de belirtilen haklarla sınırlı olarak gerekli belge ve sözleşmeleri imzalayacağımı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Muvafakatname konusu Proje kapsamında, Proje’nin temel amacının çalışanların inovasyon/girişimcilik yeteneklerini geliştirmek olduğunu, Proje’nin tamamen gönüllülük esasına dayandığını ve dilediğim zaman Proje’den ayrılabileceğimi, tüm bu hususlarda Fibabanka tarafından bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

fiba-focus-logo_W
Fibabanka-Black4

Bizimle İletişime Geçin!

Bizi Takip Edin!

Tüm Hakları Saklıdır Copyright © 2024 Fibabanka
Tüm Hakları Saklıdır
Copyright © 2024 Fibabanka Focus